ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผู้รายงาน นางประชิด ฟักจัตุรัส
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โดยใช้ชุดสื่อประสม “แอโรบิคชวนสนุก”ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3
ปีที่ทำการศึกษา 2555 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้(1)ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัญหาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(2) เพื่อพัฒนาชุดสื่อประสม แอโรบิคชวนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80(3)เพื่อทดลองใช้ชุดสื่อประสม แอโรบิคชวนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(4) เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้ชุดสื่อประสม แอโรบิคชวนสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2554จำนวน 70 คน จากโรงเรียน 70 โรงเรียนและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล อำเภอบึงสามพันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling )เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถาม มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.31 ถึง 0.90 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้ชุดสื่อประสมแอโรบิคชวนสนุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษา จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม แอโรบิกชวนสนุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t - test (Dependent Samples)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัญหาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ด้านสภาพการผลิตสื่อการเรียนรู้ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ระดับช่วงชั้นที่ 2 สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอยู่ในระดับพอใช้ ในประเภทสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุดโดยใช้ตำรา/แบบเรียนเป็นแหล่งข้อมูลในการผลิตสื่อการเรียนรู้และใช้ทั้งงบประมาณโรงเรียนและงบประมาณส่วนตัวในการผลิตสื่อการเรียนรู้ สภาพการใช้สื่อการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.69) ปัญหาในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.93) และความต้องการในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.49) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสื่อการเรียนรู้เป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ หากครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ที่ถูกต้อง
2. ด้านการพัฒนาและทดลองใช้ชุดสื่อประสม แอโรบิคชวนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2.1 ชุดสื่อประสม “ แอโรบิคชวนสนุก ” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.87 / 80.80
2.2 ชุดสื่อประสม “ แอโรบิคชวนสนุก” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ0.6859 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.59
2.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดสื่อประสมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4ทดสอบหลังเรียน พบว่า ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ วิ่ง 50 เมตร มีค่าเฉลี่ย 8.71 วินาที ยืนกระโดดไกลมีค่าเฉลี่ย 175.58 เซนติเมตร ลุก-นั่ง 30 วินาที มีค่าเฉลี่ย 20.61 ครั้ง วิ่งเก็บของ มีค่าเฉลี่ย 11.71 วินาที และงอตัวข้างหน้า มีค่าเฉลี่ย 8.34 เซนติเมตร
3. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้ชุดสื่อประสม แอโรบิคชวนสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่5
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนวิชาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม “ แอโรบิคชวนสนุก ” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีความพอใจในการเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสมมีค่าเฉลี่ย 2.57 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยสรุป การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้สื่อประสม แอโรบิคชวนสนุกช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถภาพทางกายสูงขึ้น ควรนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป และควรสนับสนุนให้ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพลศึกษาในเนื้อหาอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน เรียนรู้วิชาพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย ชิด : [12 พ.ย. 2556 เวลา 20:07 น.]
อ่าน [754] ไอพี : 106.0.204.184
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม