ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่

เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่
ชื่อผู้รายงาน : นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ
หน่วยงาน : โรงเรียนลองวิทยา
ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2555


บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ 2. เพื่อประเมินความพร้อมด้านปัจจัยป้อนเข้าของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ 4. เพื่อประเมินผลผลิตโดยรวมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ 5. เพื่อประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา2555 สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการประเมินโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 91 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน นักเรียน 471 คน และผู้ปกครอง 471 คน รวมทั้งหมด 1,048 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 5 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านบริบท เป็นแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับความเหมาะสมและความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับบริบทต่างๆ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยป้อนเข้า เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ เกี่ยวกับความเหมาะสม พอเพียงของบุคลากร ระบบบริหาร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการ ดำเนินงานเป็นแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล บรรยากาศปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม และการจัดกิจกรรม ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิต เป็นแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงการ ความพึงพอใจต่อโครงการ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน และ ฉบับที่ 5 แบบประเมินด้านผลกระทบ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ปกครอง ชุมชน วัด และโรงเรียน ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ผลการประเมินพบว่า
1.การประเมินด้านบริบทของโครงการในภาพรวม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต 37 นโยบายของโรงเรียนลองวิทยา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39 , S.D. = 0.62 )
2.การประเมินด้านปัจจัยป้อนเข้าของโครงการในภาพรวม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ พบว่า ความเหมาะสม พอเพียงของบุคลากร ระบบบริหาร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.99 , S.D. = 0.71)
3.การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการในภาพรวม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล บรรยากาศปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.09 , S.D. = 0.80 )
4.การประเมินด้านผลผลิตของโครงการในภาพรวม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนลองวิทยา พบว่า ผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงการความพึงพอใจต่อโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.13 , S.D. = 0.78 )
5.การประเมินด้านผลกระทบของโครงการในภาพรวม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนลองวิทยา พบว่า ผลกระทบต่อผู้ปกครอง ชุมชน วัด และโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.18 , S.D. = 0.77 )

โพสต์โดย jirath_pong : [11 พ.ย. 2556 เวลา 10:51 น.]
อ่าน [780] ไอพี : 192.168.182.151, 110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม