ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีแจ่มใส ปลอดภัยจากโรค

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีแจ่มใส ปลอดภัยจาก โรค
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา วันเพ็ญ เบี้ยวบรรจง
ปีที่ศึกษา 2556

บทคัดย่อ

รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องสุขภาพดี ชีวีแจ่มใส ปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สุขภาพดี ชีวีแจ่มใส ปลอดภัยจากโรค” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อใช้นวัตกรรม การเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สุขภาพดี ชีวีแจ่มใส ปลอดภัยจากโรค” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง “สุขภาพดี ชีวีแจ่มใส ปลอดภัยจากโรค” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนศรีจอมทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 38 คน นักเรียนชายจำนวน 17 คน นักเรียนหญิงจำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จำนวน 20 แผน ชุดการเรียนรู้เรื่อง “สุขภาพดี ชีวีแจ่มใส ปลอดภัยจากโรค” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 18 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้เรื่อง “สุขภาพดี ชีวีแจ่มใส ปลอดภัยจากโรค” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ E1 / E2 ค่าที (T-test) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 18 ชุด มีค่าเฉลี่ยจากการปฏิบัติกิจกรรมชุดการเรียนรู้เท่ากับ 170.37 จากคะแนนเต็ม 197 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.48 และค่าเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของชุดการเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีแจ่มใส ปลอดภัยจากโรค มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.29 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.30 ดังนั้นประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เรื่อง สุขภาพดี ชีวีแจ่มใส ปลอดภัยจากโรค มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.48/84.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพดี ชีวี แจ่มใส ปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคือ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 16.58 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55.26 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.29 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.47
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ ชุดการเรียนรู้เรื่อง สุขภาพดี ชีวีแจ่มใส ปลอดภัยจากโรค กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด( = 4.73 S.D = 0.43) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.88 S.D = 0.27) ด้านปัจจัย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80 S.D = 0.40 ) ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64 S.D = 0.51) และด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60 S.D = 0.53)

โพสต์โดย ติ๊ก : [24 ต.ค. 2556 เวลา 08:34 น.]
อ่าน [874] ไอพี : 223.207.134.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม