ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลงานวิจัยของ พัชรา สิกขา รายงานการพัฒนาการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้วิจัย พัชรา สิกขา
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1
ปีที่พิมพ์ 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติท่ารำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ หลังเรียนพัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ใด
4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ด้วยตนเอง ใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 11 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบการวัดทักษะการปฏิบัติท่ารำของนักเรียน ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Ratting Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด จำนวน 1 ฉบับ ประกอบด้วยข้อคำถาม 15 ข้อ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
1. จากการหาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.00/88.13
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.8106 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 81.06
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการรัยนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย สูงกว่าก่อนเรียน โดยนักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 37.35 และคะแนนหนังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.13
5. ทักษะการปฏิบัติท่ารำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดใน ระดับร้อยละ 85.52
6. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการแสดงความพึงพอใจของนักเรียนจำนวน 34 คน โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.71และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 13 ข้อ และระดับมากจำนวน 2 ข้อ

โพสต์โดย เจี๊ยบ : [23 ต.ค. 2556 เวลา 12:37 น.]
อ่าน [793] ไอพี : 182.53.110.227
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม