ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2
ผู้ประเมิน นางสาวพิสมัย ขวัญมา
ปีที่ประเมิน 2554

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยใช้การประเมินตามรูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) มีจุดประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร 2 คน ครูผู้สอน 20 คน ผู้ปกครองนักเรียน 80 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จำนวน 152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด แบบสอบถามฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามด้านบริบท (Context) จำนวน 11 ข้อ แบบสอบถามฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามด้านปัจจัย (Input) จำนวน 9 ข้อ แบบสอบถามฉบับที่ 3 เป็นแบบสอบถามด้านกระบวนการ (Process) จำนวน 11 ข้อ แบบสอบถามฉบับที่ 4 เป็นแบบสอบถามด้านผลผลิต (Product) มีจำนวน 9 ข้อ แบบสอบถามฉบับที่ 4 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ มีจำนวน 21 ข้อ
ผลการประเมินพบว่า
1. ด้านบริบท ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้
2. ด้านปัจจัย ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. ด้านกระบวนการ ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
4. ด้านผลผลิต ครู และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นว่ามีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่าโดยภาพรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เห็นว่า สภาวะแวดล้อมของโรงเรียนควรเอื้อต่อการดำเนินโครงการ ควรมีปฏิทินในการดำเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจนและโรงเรียนควรประชุมผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ควรมีคู่มือดำเนินงานที่ชัดเจนและเพียงพอควรระดมทรัพยากรมาใช้ในโครงการให้มากขึ้นและควรเพิ่มความพร้อมของบุคลากรให้เอาใจใส่ต่องานมากขึ้น ควรกำหนดบทบาท ของครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ควรมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอ ควรมีการแก้ไขปรับปรุงวิธีดำเนินงานเมื่อพบว่ามีข้อบกพร่อง และควรดำเนินการตามโครงการอย่างเป็นระบบ ควรดูแลการส่งเสริมศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ ควรปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมอยู่เสมอ ควรจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการให้นักเรียนมากขึ้น อาทิ เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ควรนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการอย่างหลากหลาย และควรมีครูต่างชาติเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีต่อการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
7. ผลกระทบของโครงการ จากการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมของนักเรียนปีการศึกษา 2554 โดยภาพรวมเพิ่มขึ้น (+13.00) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมเพิ่มขึ้น (+8.08) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมเพิ่มขึ้น (+9.50) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมเพิ่มขึ้น (+2.91) นอกจากนี้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทำให้การพัฒนาผู้เรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความรู้ ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ คณะครู นักเรียน และโรงเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตรและการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน ทางด้านวิชาการ จำนวนมาก

โพสต์โดย สายไหม : [23 ต.ค. 2556 เวลา 10:28 น.]
อ่าน [1034] ไอพี : 49.230.137.91
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม