ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง
ผู้ประเมิน สุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ปีการศึกษา 2555
บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (D.L. Stufflebeam) ในการประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วยการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่าง ใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 4) เพื่อประเมินผลผลิต ของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 26 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ปีการศึกษา 2555 จำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 71 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) จำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ผลการประเมิน พบว่า
ผลการประเมินโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.22, σ = 0.52) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (μ = 4.31, σ = 0.54) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ (μ = 4.29, σ = 0.49) อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น (μ = 4.21, σ = 0.49) อยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิต (μ = 4.09, σ = 0.52) อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.31, σ = 0.54) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.47, σ = 0.62) รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์สอดคล้องกับจุดเน้น นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.37, σ = 0.60) วัตถุประสงค์ของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่าง
ใจบริสุทธิ์สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.37, σ = 0.51) และโรงเรียนได้เสริมความรู้ ความเข้าใจในหลักการวัตถุประสงค์ของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.37,σ = 0.61) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนให้การสนับสนุนโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.05, σ = 0.60)
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่าง
ใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมมีความเหมาะสมหรือเพียงพออยู่ในระดับมาก (μ = 4.21, σ = 0.49) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมตามโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.74, σ = 0.46) รองลงมา คือ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ และกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.42, σ = 0.53) และ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์อย่างเหมาะสม หลากหลายและนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.37, σ = 0.51) ตามลำดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ จำนวนบุคลากรในการดำเนินโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์มีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 3.42, σ = 0.52)
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมหรือมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก (μ = 4.31, σ = 0.51) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การดำเนินงานโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ได้ปฏิบัติตามแผนหรือปฏิทินที่กำหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.44, σ = 0.57) รองลงมา คือ มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ไว้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.42, σ = 0.53) และมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.41, σ = 0.48) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมในโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.11, σ = 0.56)
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีความสำเร็จอยู่ในระดับมาก (μ = 4.07,
σ = 0.55) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความสามัคคี มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (μ = 4.44, σ = 0.51) รองลงมาคือ ด้านความสะอาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.17, σ = 0.45)
และด้านความสุภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.12, σ = 0.59) ตามลำดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความขยัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 3.84, σ = 0.48)

โพสต์โดย นคร : [22 ต.ค. 2556 เวลา 20:41 น.]
อ่าน [750] ไอพี : 110.49.234.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม