ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• Best Practice 9 STEP พัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศ

ความเป็นมาและสภาพปัญหา
ในโลกปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายที่มีอยู่ถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น ผลจากการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลายประการ เช่นปัญหาการแปรปรวนของภูมิอากาศโลก การร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น มลพิษสิ่งแวดล้อมขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์
นอกจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับโลก
ของเราแล้ว ปัญหานักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกโรงเรียนพึงหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
แนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนา
จากสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาการขาดการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ประกอบกับบริบทของโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์มีพื้นที่ป่า และยังมีป่าชุมชนคือ ป่าดอยเจดีย์ การปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ผ่านทักษะการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเรียนรู้ผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้ทราบผลการเรียนได้โดยทันที และครูสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนได้

จุดประสงค์การดำเนินการ
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของการดำเนินงาน
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 12 คน มีพัฒนาการด้านทักษะการคิดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 12 คน สามารถบอกแนวทางในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นได้


การดำเนินงานตามกิจกรรม
ผู้จัดทำได้นำชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดิน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลอง ใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้เวลาสอน 18 ชั่วโมง ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ
2. ชี้แจงวิธีการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และการทำกิจกรรมระหว่างเรียนให้นักเรียนเข้าใจ
3. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่ผู้จัดทำสร้างขึ้น พร้อมทั้งเก็บคะแนนหลังเรียนจบในแต่ละเรื่อง
4. เมื่อนักเรียนเรียนจบทุกบทเรียนแล้วให้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
5. นำผลคะแนนที่ได้จากการเก็บข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
สรุปผลการดำเนินงาน
1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามรอยพ่อ แห่งแผ่นดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 87.08 / 86.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4. การทำกิจกรรมระหว่างเรียนเพื่อฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ จากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ได้คะแนนเฉลี่ยในการฝึกกิจกรรม เท่ากับ 27.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.83
5. นักเรียนประมวลผลความรู้ โดยการร่วมกัน
เขียนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชน
ได้จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
- เกษตรปลอดสารพิษ
- ปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- กำจัดขยะในโรงเรียน
- ขี้วัวช่วยพิทักษ์

ข้อเสนอแนะ
1. ก่อนที่จะให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมนี้
ครูควรแจ้งวิธีการและขั้นตอนของการเรียนก่อนว่า
เมื่อนักเรียนได้เรียนตามขั้นตอนและกระบวนการนี้แล้ว
จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวนักเรียน
2. ครูผู้สอนควรได้ศึกษาและทำความเข้าใจ
ในขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ของชุดกิจกรรม
3. ในระหว่างที่นักเรียนกำลังเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรม ครูผู้สอนควรสอดแทรกคุณธรรม
ด้านความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนด้วย
4. โรงเรียนควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้
คณะครูได้มองเห็นความสำคัญ และความจำเป็นใน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอน และดำเนินการพัฒนาความรู้ให้แก่คณะครู
โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนาให้ความรู้ และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่คณะครู
5. โรงเรียนควรให้ความสำคัญกับการสร้าง
สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาของครู

โพสต์โดย galong : [15 ต.ค. 2556 เวลา 13:48 น.]
อ่าน [730] ไอพี : 203.172.201.200
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม