ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานพัฒนาการด้านทักษะการคิดเปรียบเทียบของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยใช้คู่มือการจั

ชื่อเรื่อง รายงานพัฒนาการด้านทักษะการคิดเปรียบเทียบของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนวัดทะเลบก โดยใช้คู่มือการจัดประสบการณ์เหมือนหรือต่างกันฉันทำได้
ผู้ศึกษา นางสุรศรี เอี่ยมสอาด ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดทะเลบก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดประสบการณ์เหมือนหรือต่างกันฉันทำได้ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดทะเลบก 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านทักษะการคิดเปรียบเทียบของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนวัดทะเลบกที่ได้รับ การจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเหมือนหรือต่างกันฉันทำได้ 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดเปรียบเทียบของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดทะเลบก ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเหมือนหรือต่างกันฉันทำได้และ 4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ในการปฏิบัติกิจกรรมเหมือนหรือต่างกันฉันทำได้ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนวัดทะเลบก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเปรียบเทียบคือเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนวัดทะเลบก ปีการศึกษา 2556 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ในการศึกษาประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ คู่มือการจัดประสบการณ์เหมือนหรือต่างกันฉันทำได้และแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 30 แผน เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินพัฒนาการด้านทักษะการคิดเปรียบเทียบ และแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเหมือนหรือต่างกันฉันทำได้ วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยแล้วนำเสนอเป็นความเรียง

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพัฒนาการด้านทักษะการคิดเปรียบเทียบของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียน วัดทะเลบก โดยใช้คู่มือการจัดประสบการณ์เหมือนหรือต่างกันฉันทำได้ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ผลการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการจัดประสบการณ์เหมือนหรือต่างกันฉันทำได้พบว่าลักษณะของกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในระดับอนุบาลปีที่ 1 ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ พัฒนาการด้านสังคมและพัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันก็สามารถทำกิจกรรมได้และมีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้ใกล้เคียงกันเมื่อใช้ชุดกิจกรรมเดียวกัน เด็กทุกคนสามารถร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางของคู่มือการจัดประสบการณ์เหมือนหรือต่างกันฉันทำได้ โดยสามารถบอกวิธีการเปรียบเทียบ ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อน บอกความแตกต่าง และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผลการประเมินพัฒนาการเมื่อนำไปหาค่าความเที่ยงมีค่าเท่ากับ .80
2. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการด้านทักษะการคิดเปรียบเทียบของเด็กที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเหมือนหรือต่างกันฉันทำได้ พบว่า พัฒนาการด้านทักษะการคิดเปรียบเทียบโดยภาพรวม ระยะที่ 1 คะแนนพัฒนาการเฉลี่ยของเด็กไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระยะที่ 2 และระยะที่ 3 คะแนนพัฒนาการเฉลี่ยของเด็กผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อมีการเปรียบเทียบร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นทั้งในภาพรวมและเป็นรายบุคคลพบว่าระยะที่ 1 กับระยะที่ 2 เด็กมีระดับการพัฒนาได้ปานกลางและระยะที่ 1 กับระยะที่ 3 เด็กมีระดับการพัฒนาได้ดี เมื่อจำแนกตามกิจกรรมพบว่าระยะที่ 1 เด็กมีร้อยละของพัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ คือร้อยละ75ในทุกกิจกรรมระยะที่ 2 และระยะที่ 3 เด็กมีร้อยละของพัฒนาการสูงกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ทุกกิจกรรม
3. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะการคิดเปรียบเทียบของเด็กก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเหมือนหรือต่างกันฉันทำได้ พบว่า เด็กที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเหมือนหรือต่างกันฉันทำได้มีทักษะการคิดเปรียบเทียบ ก่อนและหลังปฏิบัติกิจกรรมแตกต่างกัน โดยที่มีทักษะการคิดเปรียบเทียบของเด็กหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเหมือนหรือต่างกันฉันทำได้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเหมือนหรือต่างกันฉันทำได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ในการปฏิบัติกิจกรรมเหมือนหรือต่างกันฉันทำได้ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดทะเลบก พบว่า โดยภาพรวมเด็กมีพัฒนาการด้านทักษะการคิดเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น โดยเด็กรู้จักการสังเกตและจำแนกเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งของตามรูปแบบของกิจกรรม โดยเด็กได้รับการพัฒนาจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน 3 ช่วงระยะเวลา ซึ่งทำให้เด็กได้รับการเรียนรู้แบบเรียนซ้ำ ที่ทำให้เด็กมีความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมได้ดีขึ้น และจากการสังเกตช่วงระยะเวลาที่เด็กกำลังปฏิบัติกิจกรรม พบว่า เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และตั้งใจทำกิจกรรมที่จัดให้ได้เป็นอย่างดีและเด็กได้ฝึกประสบการณ์ร่วมกับเพื่อน ๆ ในทุกกิจกรรม

โพสต์โดย LR : [15 ต.ค. 2556 เวลา 13:08 น.]
อ่าน [674] ไอพี : 182.93.186.79
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม