ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ชื่อผู้รายงาน นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์
หน่วยงาน โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 25
ปีที่รายงาน พ.ศ. 2556

บทคัดย่อ

การประเมินผลโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ปีการศึกษา 2555 ในครั้งนี้ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เป็นแนวทางในการประเมิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของโครงการ
2. ด้านความเหมาะสมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ
3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ
4. ด้านผลผลิตของโครงการ 3 ส่วน คือ ผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 กิจกรรม โดยใช้กระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA ทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินโครงการ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive)
ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูลของสภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ กระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ และความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และเปรียบเทียบทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาก่อนดำเนินโครงการ – หลังดำเนินโครงการโดยใช้สถิติ t – test วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS For Windows
1. สภาพแวดล้อมของโครงการ (Context) พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.26, ค่า S.D. = 0.19) แสดงให้เห็นว่า เป็นโครงการที่ดีมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน ผลสำเร็จของโครงการส่งผลดีต่อผู้เรียน สามารถนำไปปฏิบัติในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของสถานศึกษา ชุมชน และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2. ปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ (Input) พบว่า
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.28 ค่า S.D. = 0.33) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ ระดับมาก 24 ข้อ โดยรายการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือปัจจัยงบประมาณ ข้อที่ว่าระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ และด้านการบริหารจัดการ ข้อมีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง อยู่ในอันดับสูงสุด
( = 4.59)
3. กระบวนการดำเนินงาน (Process) พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก
( = 4.38, ค่า S.D. = 0.31) โดยความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน ด้านขั้นตอนการประเมินผล ข้อที่ว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล อยู่ในอันดับสูงสุด อันดับรองลงมา ได้แก่ กระบวนการดำเนินงานด้านปรับปรุงและพัฒนา ข้อมีการวางแผนการพัฒนางานในปีต่อไป กระบวนการด้านการวางแผน ข้อการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทำงาน อย่างเต็มความสามารถ และข้อการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามลำดับ
4. ผลผลิตของโครงการ (Product) พบว่า
4.1 ผลการดำเนินงานตามการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 กิจกรรม ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ตามผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวม มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( = 4.43, ค่า S.D. = 0.14) โดยผลการจัดกิจกรรมกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในอันดับสูงสุด อันดับรองลงมา ได้แก่ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กิจกรรมจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กิจกรรมจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ตามลำดับ
4.2 ทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( = 4.08, ค่า S.D. = 0.41) หลังดำเนินโครงการ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนแวงน้อยศึกษาเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ มีวิธีการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมของโครงการที่ดี และเหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีการพัฒนามากที่สุด คือ เข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.3 การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.31 ค่า S.D. = 0.14) โดยความพึงพอใจด้านการตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาข้อที่ว่า รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพ อยู่ในอันดับสูงสุด อันดับรองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดทำระบบสารสนเทศของโรงเรียน ด้านการศึกษาและเตรียมการ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้สำหรับประกอบการจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดทำระบบสารสนเทศของโรงเรียน ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน และการตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพด้านผู้เรียน

โพสต์โดย ฤทธิ์ : [15 ต.ค. 2556 เวลา 05:46 น.]
อ่าน [863] ไอพี : 49.0.119.56
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม