ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ

บทคัดย่อ
เรื่อง ประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
ปีการศึกษา 2555
ผู้ประเมินโครงการ นางสุวิมล สีคง
ปีการศึกษา 2555
_____________________________________________________________________
การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมได้แก่ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับนโยบายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554-2556 นโยบายด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ รวมทั้งความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ เป็นการประเมินความเหมาะสมของทรัพยากรในการดำเนินโครงการประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ1วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการ เป็นการประเมินด้านความเหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติตามโครงการ ได้แก่ การวางแผน การมีส่วนร่วม ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งการนิเทศ กำกับติดตาม และการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษาค้นคว้า 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินผลการดำเนินงานด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือผลผลิตของโครงการ ด้านคุณภาพได้แก่
4.1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.2) การจัดให้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน 4.3) ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนสูงขึ้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ในส่วนที่ไม่ใช่ผู้บริหารและครู จำนวน 13 คน 2) คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน16 คน 3) ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 43 คน 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 339 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มี 6 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทของโครงการ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ความสอดคล้องของโครงการกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ ความเหมาะสมของโครงการ และนโยบายของโรงเรียนจำนวน 10 ข้อ
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าโครงการ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการ วิธีดำเนินการ ความเหมาะสมกับระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และกิจกรรมของโครงการ จำนวน 15 ข้อ
ฉบับที่131แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานด้านการวางแผน การดำเนินงานตามแผน การกำกับติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานจำนวน16ข้อ
ฉบับที่141แบบสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ จำนวน 12 ข้อ
ฉบับที่151แบบสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับสภาพความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนของครู จำนวน 10 ข้อ
ฉบับที่161แบบสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตด้านการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับสภาพความสำเร็จของการเรียนของนักเรียน จำนวน 15 ข้อ
ซึ่งทุกฉบับ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 ได้นำมาหาค่าความเที่ยงได้ค่าความเที่ยง 0.99,0.98 , 0.98, 0.97, 0.96 และ 0.97 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลประเมินพบว่า
1. ด้านบริบท (Context) โดยภาพรวมพบว่า ด้านบริบทของโครงการมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าด้านบริบททุกข้อมีความสอดคล้องกับโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556 และส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ โครงการเป็นไปตามความต้องการของครูและบุคลากรในโรงเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการ ด้านวิธีดำเนินการ ด้านความเหมาะสมกับระยะเวลา วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ด้านกิจกรรมของโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านกิจกรรมของโครงการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านวิธีดำเนินการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้าทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดยกเว้น โรงเรียนได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามโครงการไว้อย่างชัดเจน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และกิจกรรม/งานที่เกิดขึ้นของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนและนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ด้านกระบวนการ (Process) โดยภาพรวม พบว่า ด้านกระบวนการของโครงการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินการ ด้านการกำกับติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ โรงเรียนได้นำผลการประเมินมาทบทวน เพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลผลิต (Output) โดยภาพรวม1พบว่าด้านผลผลิตของโครงการทุกด้านมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ด้านการพัฒนาทักษะผู้เรียน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ1พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ นักเรียนสามารถเลือกใช้และบูรณาการสื่อ/เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ความเข้าใจของตนเองได้ มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด1ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีเครือข่ายเชื่อมโยงการใช้ INTERNET อย่างทั่วถึง มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากโพสต์โดย รองฯสุวิมล สีคง : [13 ต.ค. 2556 เวลา 13:10 น.]
อ่าน [837] ไอพี : 223.206.80.98
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม