ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทักษะการเขียนโดย

บทคัดย่อ

ในการศึกษาทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Easy Style สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 เล่ม ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทุ่งรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชุด Easy Style ก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทุ่งรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Easy Style ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาทดลองคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทุ่งรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ห้องเรียนรวม 18 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทดลองในครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทุ่งรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียนรวม 18 คน ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนในกลุ่มประชากร แบบแผนในการศึกษาทดลองในครั้งนี้คือแบบ One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลองในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษจำนวน8 เล่ม (2) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Easy Style จำนวน 8 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1ฉบับ จำนวน 30 ข้อ รวม 40 คะแนน (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชุด Easy Style ประกอบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาทดลองในครั้งนี้ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t-test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนำเสนอแบบพรรณนาความ
ผลการทดลองพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Easy Style จำนวน 8 เล่ม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80 / 80 ซึ่งค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชุด Easy Style ซึ่งได้ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)ในภาคสนาม(Field Tryout Testing) มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของแบบฝึก เท่ากับ 82.68 /81.38 และเมื่อนำแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชุด Easy Style ไปใช้พัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทุ่งรี แบบฝึก ทั้ง 8 เล่ม มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.84 / 84.14 ซึ่งถือว่าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทั้ง 8 เล่มเป็นแบบฝึกทักษะที่ดีสามารถนำไปใช้พัฒนานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทุ่งรี ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชุด Easy Style ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชุด Easy Style มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนคือ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 15.11 ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 45.98และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 33.50 ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบ หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.75 และค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 37.78
3.ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชุด Easy Style กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)จำนวน 8 เล่ม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชุด Easy Style ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( = 4.94, S.D = 0.33) โดยนักเรียนมีความเห็นว่าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Easy Style คำศัพท์ รูปประโยค มีเนื้อหาที่มีคุณค่าและมีปริมาณที่พอเหมาะ มีรูปภาพประกอบบทเรียนแต่ละหน่วยสวยงามเหมาะสม รูปภาพมีสีสันสวยงาม มีขนาดตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย มีกิจกรรมฝึกอย่างหลากหลาย น่าสนใจ กิจกรรมฝึกมีปริมาณมากพอที่จะให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนจนเกิดความเข้าใจ

โพสต์โดย พิมพ์ : [13 ต.ค. 2556 เวลา 09:42 น.]
อ่าน [664] ไอพี : 124.121.129.189
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม