ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงงาน/กิจกรรม : เยาวชนคนอาสา พัฒนาทุ่งกว๋าว เทิดไท้องค์ราชัน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. 35

โครงงาน/กิจกรรม : เยาวชนคนอาสา พัฒนาทุ่งกว๋าว เทิดไท้องค์ราชัน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. 35
Young volunteers develop Thungkaow community for His Majesty the King
ประเด็นปัญหาหลัก
จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันนี้ได้รับการพัฒนา และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีระบบเทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ในยุคโลกไร้พรมแดน วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา ทำให้การใช้ชีวิตประจำของมนุษย์เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตไป อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ค่านิยมในการบริโภค มนุษย์บริโภควัตถุนิยม มีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ไม่ตระหนักถึงความจำเป็นหรือไม่จำเป็น จนลืมสถานะภาพของตนเองว่าควรจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรให้อยู่ในความเหมาะสม เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพที่พบเห็นบ่อย เช่นการติดเกมและการสื่อสารกับเพศตรงข้ามทางอินเตอร์เน็ต ที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆ การใช้สารเสพติด และอบายมุขต่างๆ พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเป็นพฤติกรรมที่นำมาหรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิต การมีพฤติกรรมที่สนใจแต่ตนเอง ไม่สนใจบุคคลและภาวะแวดล้อมรอบด้าน เกิดภาวะเห็นแก่ตัว ขาดจิตสาธารณะต่อสังคมส่วนรวม
กลุ่มเยาวชนคนอาสาได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำความดี ได้จัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา ลดค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ พัฒนาพฤติกรรมที่ขาดคุณธรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นที่นักเรียนขาดหายไป โครงงานคุณธรรม “เยาวชน คนอาสา พัฒนาทุ่งกว๋าว เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นโครงงานหนึ่ง ในอีกหลายๆโครงงานคุณธรรมที่นักเรียนได้เสนอจัดทำ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆ เพื่อสนองต่ออัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม”
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2.2 เพื่อ ฝึกการมีส่วนร่วมมีจิตสาธารณะในการดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และท้องถิ่นของตนเอง
1.2.3 เพื่อรู้จักการใช้เวลาว่างเกิดปะโยชน์
1.3 ขอบเขตการศึกษาเรียนรู้
1.3.1 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จำนวน 401 คน
1.3.2 ระยะเวลาในการดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2556 (พฤษภาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557)
1.3.3 สถานที่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และชุมชนในตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
หลักธรรมสำคัญ
สาราณียธรรม 6 : เมตตากายกรรม มีกายประกอบด้วยเมตตา วจีกรรม มีวาจาประกอบด้วยเมตตา เมตตามโนกรรม มีใจประกอบด้วยเมตตา สาธารณโภคี มีการแบ่งปันกัน ศีลสามัญญตา ความมีศีลมีคุณธรรมเสมอกัน ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นตรงกัน
สติ สัมปชัญญะ : เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก เกื้อกูลในการทำความดีทุกอย่าง
พระราชดำริ/พระราชดำรัส “…การทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้น ได้ประโยชน์มากกว่าทำเพราะประโยชน์ส่วนตัว และบอกได้ว่าคนไหนทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแท้ๆ ล้วนๆ เชื่อว่าประโยชน์นั้นจะไม่ได้ เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางบนหัว แบกเอาไว้ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่สบาย ก็หนัก ก็เหนื่อย แต่ถ้าผู้ใดทำเพื่อส่วนรวม ยิ่งมากยิ่งดี ยิ่งเบา ยิ่งคล่องแคล่วว่องไว และยิ่งมีความสุข…” พระราชดำรัสพระราชทานแก่นักศึกษาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 11 กันยายน 2523
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
กิจกรรมเด่น : ตั้งคณะกรรมการโครงงานคุณธรรม ประกอบด้วย พระสงฆ์ ครู นักเรียน วิเคราะห์สาเหตุ สภาพปัญหา จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากนั้นจัดกิจกรรมที่แก้ปัญหา โดยกลุ่มเยาวชนคนอาสา พัฒนาทุ่งกว๋าว โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม โดยมีกิจกรรม “สิ่งเล็ก ๆที่เรียกว่าขยะ” “รูบิค ลับสมอง ประลองปัญญา” “ไหว้สวย ยิ้มใส” “ธนาคารต้นไม้ ลดโลกร้อน” “พลังจิตอาสา พัฒนาชุมชน”
ผลที่เกิดขึ้น : ในการจัดทำกิจกรรมโครงงานเยาวชนคนอาสา พัฒนาทุ่งกว๋าว เทิดไท้องค์ราชัน ได้รับความสนใจจากนักเรียน ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลของกิจกรรมนักเรียนมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ รู้จักการให้ มีสมาธิต่อการเรียนรู้ รู้จักการไหว้ที่ถูกวิธี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเพราะไม่ต้องบังคับ นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมอาสามากขึ้น
กลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน :
1. นายกนกศักดิ์ สอดสี ประธาน 2. นางสาวแนน นันต๊ะเสน รองประธาน 3.นายวรกานต์ เอิกเกริก กรรมการ 4. นายธนพงษ์ วังทอง กรรมการ 5. นายพงษ์สิทธิ์ นันต๊ะเสน กรรมการ 6. นางสาวกาญจนาภรณ์ สุรเชษฐ์ เหรัญญิก 7. นางสาวกุลณัฐ จริงมาก เลขานุการ 8. นางสาวนัท นันต๊ะเสน ประชาสัมพันธ์
พระสงฆ์ที่ปรึกษา : พระนเรศ ฐิตสทฺโท วัดบ้านจ๋งพัฒนา ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ผู้บริหารที่ปรึกษา : นายมานัส นพคุณ
ครูที่ปรึกษา: นางมงคลยา พานดง นายสนั่น กาญจนเชษฐ์

โพสต์โดย tom : [17 ก.ค. 2556 เวลา 19:09 น.]
อ่าน [725] ไอพี : 49.49.144.4
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม