ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร โดยใช้เครือข่ายบ้าน วัด

บทคัดย่อ
1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 นโยบายโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 2.เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสม/เพียงพอของโครงการย่อย 3. โครงการ เกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน 4.เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน 5.เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียร
ประชากร คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 24 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 คน ครูผู้สอนจำนวน 72 คน นักเรียน จำนวน 1,112 คน ผู้ปกครอง จำนวน จำนวน 1,112 คน คณะกรรมสถานศึกษา จำนวน 15 คน ผู้ปกครอง 2,450 คน พระสงฆ์จำนวน 47 รูป กลุ่มตัวอย่าง คือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จำนวน 5 คน ได้มาสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (simple random sampling) จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จำนวน 15 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (simple random sampling) จำนวน 15 คน พระสงฆ์ วัดในตำบลท่าคันโท จำนวน 45 รูป ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (simple random sampling) จำนวน 45 คน ครูผู้รับผิดชอบ/มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน 72 คน สุ่มตัวอย่างจากครูผู้สอน ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย(simple random sampling) จำนวน 61 คน มีวิธีการสุ่มโดย จับฉลากหมายเลขทะเบียนบุคลากรโดยใช้โปรแกรมในการสุ่ม
นักเรียน จำนวน 1,112 คน สุ่มตัวอย่างจากนักเรียน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (simple random sampling) จำนวน 286 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน1,112 คน สุ่มตัวอย่างจากผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จำนวน 286 คน ชาวบ้าน จำนวน 2,450 ครัวเรือน สุ่มตัวอย่างจากผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จำนวน 332 คน มีวิธีการสุ่มโดยจับฉลาก เลขทะเบียนบ้าน จากสัมมะโนครัว
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายทางการศึกษา พบว่า โครงการที่ดำเนินการ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 แผนพัฒนาคนและสังคม ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา 2. ผลการประเมินความจำเป็นในการดำเนินงานโครงการ พบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม จึงเป็นความจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการในการส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังจริยธรรมด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอย่างจริงจัง 3. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงานโครงการ ผู้ประเมินสามารถประเมินได้ว่า ปัจจัยเบื้องต้นทั้ง 5 ด้าน จะมีส่วนช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากบุคลากรซึ่งเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร มีความเห็นว่าปัจจัยต่าง ๆ เอื้อต่อการดำเนินงานโครงการ โดยส่วนรวม อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 4. ผลการประเมินกระบวนการในการดำเนินกิจกรรม พบว่า การดำเนินงานตามแผน เป็นไปด้วยดี บุคลากร ได้ประเมินว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก และเมื่อมีการวิเคราะห์ถึงการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ โดยรวมประเมินว่า มีความเหมาะสมมาก และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายกลุ่ม ก็พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มีผลการประเมินในระดับมาก ทุกรายการ 5. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อเท็จจริง ของพฤติกรรมทางจริยธรรม ของนักเรียน เป็นรายข้อ พบว่าคะแนนข้อเท็จจริงของพฤติกรรมหลังดำเนินการสูงกว่าก่อนดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเว้น ในเรื่องของการยอมรับผลของการกระทำของตนเอง แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อเท็จจริงของพฤติกรรมรวม 9 คุณลักษณะ พบว่า คะแนน ข้อเท็จจริงของพฤติกรรมหลังดำเนินงานสูงกว่าก่อนดำเนินงาน ทั้ง 9 คุณลักษณะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นในเรื่อง ต่อไปนี้ ทำงานได้เสร็จตามเวลาที่กำหนด ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย ใช้เวลาว่างทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ลักขโมยของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่พูดเท็จ เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามคำสั่งสอนแนะนำของครู อาจารย์ ทำความเคารพครูในโอกาสที่เหมาะสมทั้งในและนอกโรงเรียน ทำความสะอาดห้องเรียนของนักเรียนทุกวัน ไม่นำแก้วหรือภาชนะใส่อาหารขึ้นไปบนห้องเรียน เก็บภาชนะที่ใส่อาหารไปไว้ในที่ที่จัดให้ทุกครั้ง เดินข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียน แต่เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนข้อเท็จจริงของพฤติกรรม 6 คุณลักษณะ พบว่าคะแนน ข้อเท็จจริงของพฤติกรรมหลังดำเนินงานทั้ง 6 คุณลักษณะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของครู อาจารย์ในโรงเรียนที่มีต่อพฤติกรรม ทางจริยธรรมของนักเรียน หลังดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของ นักเรียนพบว่าครู อาจารย์ มีความพึงพอใจในพฤติกรรมทาง จริยธรรมอยู่ในเกณฑ์มากจนถึงมากที่สุด คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมมีค่าตั้งแต่ 2.936 - 3.138 โดยเรียงลำดับความพึงพอใจตามคุณลักษณะทางจริยธรรม ดังต่อไปนี้ ความขยัน ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความกตัญญูกตเวที การพึ่งตนเอ เมื่อศึกษาถึงความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของ นักเรียน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความคาดหวังว่านักเรียน ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้จะมีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่ในเกณฑ์สูงจนถึงสูงมากคือ ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมมีค่าตั้งแต่ 2.915 - 3.567 โดยเรียงลำดับความพึงพอใจตามคุณลักษณะทางจริยธรรม ดังต่อไปนี้ ความขยัน ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความกตัญญูกตเวที การพึ่งตนเอง

โพสต์โดย สุรปรีชา ลาภบุญเรือง : [17 ก.ค. 2556 เวลา 12:35 น.]
อ่าน [743] ไอพี : 122.154.128.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม