ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• (ธนาโชค แก้วประทีป)การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเกศแก้วชื่อเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเกศแก้ว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ผู้ศึกษาค้นคว้า ว่าที่ร้อยตรีธนาโชค แก้วประทีป
ปีที่พิมพ์ 2555

บทคัดย่อ
การศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเกศแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเกศแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)ตามแนวคิดของเคมมิสและแม็กเท็กการ์ท (Kemmis and McTaggart) 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 1) การจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(Participatory learning) 2) การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การปรับปรุงอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และการปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน และกิจกรรมการจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จำนวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษาค้นคว้า ครูผู้สอนโรงเรียนวัดเกศแก้ว จำนวน 6 คน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 คน ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเกศแก้ว จำนวน 2 คน ตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียน จำนวน 2 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 18 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 คน ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน นายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำเย็น สมาชิกเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น จำนวน 2 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 5 คน และตัวแทนชาวบ้านเกศแก้ว จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังกัดแบบมีโครงสร้างและแบบสัมภาษณ์แบบมีเค้าโครง การจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล มี 2 ขั้นตอน 1) จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และ 2) การจัดกระทำข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ วิธีการจัดกระทำที่เน้นการศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล (Understanding) เพื่อให้ได้ความหมายที่แท้จริง (Meaning) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้ม(Trends) ความสอดคล้องของผลการวิเคาระห์ข้อมูลจากเครื่องมือแต่ละประเภท และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงปริมาณและเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผลพัฒนาในวงรอบที่ 1 ใช้กลยุทธ์ที่ 1 การกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทำให้ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนในการจัดการศึกษา มีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนเป็นอย่างดีและจากการใช้กลยุทธ์ที่ 2 การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 1) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใช้การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายที่หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ขอรับบริจาคเงินและวัสดุ ครุภัณฑ์ ปรากฏว่าได้รับเงินบริจาคจำนวนหนึ่ง 2) การพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนนำเงินที่ได้รับบริจาคก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียน และติดตั้งประตูเหล็กทางเข้าโรงเรียน โดยชุมชนเข้ามาช่วยเหลือด้านแรงงาน 3) การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาไทย ปรากฏว่า โรงเรียนมีทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหลักสูตรท้องถิ่น ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพอใจและยังมีจุดอ่อนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และพัฒนาอาคารสถานที่ ยังไม่ประสบผลสำเร็จ จึงพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 1) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาด้วยการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปรากฏว่าโรงเรียนได้รับเงินบริจาคเพิ่มขึ้น สามารถจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และปรับปรุงสนามเด็กเล่น 2) การพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนได้นำเงินที่ได้จากการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ไปใช้ดำเนินการก่ออสร้างถนนคอนกรีตเพิ่มเติมจนสำเร็จ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จัดสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ติดตั้งประตูทางเข้าออกโรงเรียน ทาสีรั้ว และทาสีห้องส้วมโรงเรียน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และจัดซื้อพันธ์กล้าไม้ปลูกในบริเวณโรงเรียน โดยสรุปการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเกศแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยใช้กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการจัดกิจกรรมมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อการจัดการศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา และสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้ดีขึ้น

โพสต์โดย ผ.อ.หน่อง : [16 ก.ค. 2556 เวลา 11:49 น.]
อ่าน [655] ไอพี : 182.93.210.85
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม