ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรี

ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่ขี จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้วิจัย นางอุไรรักษ์ ป้องสีดา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านไร่ขี
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นครูจำเป็นต้องปรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ มีการปรับวิธีสอนนำเทคนิคการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการสอนให้มีความหลากหลายให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด และคำนึงถึงความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง เน้นการให้ความร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยมีเอกสารประกอบการสอนเป็นเครื่องมือการสอนของครูในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง สุขภาพของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่ขี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 25 คน ระยะเวลาในดำเนินการทดลอง 11 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา จำนวน 10 เล่ม 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เอกสารประกอบการสอน จำนวน 11 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มโดยใช้ t – test
ผลการวิจัยพบว่า
1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 84.00/88.13
2. ผลเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน- หลังเรียน เรื่อง สุขภาพของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่ขี โดยการทดสอบค่า t- test มีค่าเท่ากับ 49.503 แสดงว่า ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7890 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเราโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.47 , S.D = 0.163)
โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความพึงพอใจในการเรียน มีความก้าวหน้าและพัฒนาทักษะทางการเรียนเพิ่มขึ้น ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา และสนใจใฝ่เรียนรู้มากขึ้น ทำให้นักเรียนได้ศึกษา และสร้างความรู้ ความเข้าใจ จากความรู้เดิมที่นักเรียนมีด้วยตนเองอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ส่งผลให้นักเรียนเกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่นำความรู้หรือประสบการณ์ไปใช้ในแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีคุณภาพ

โพสต์โดย ครูอุุไร : [14 ก.ค. 2556 เวลา 11:18 น.]
อ่าน [768] ไอพี : 101.51.254.29
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม