ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ


• โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2553 เปิดอ่าน : 45388 / 1 ความเห็น


 

ชื่อโครงการ   วันภาษาไทยแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

***********************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีของนายกชวน  หลีกภัย ให้วันที่  29  กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ ภาษาไทยซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ นอกเหนือจากวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งทุกวันนี้นับวันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก และตลอดจนความเจริญต่างๆทางเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกนักเรียน คนไทยทุกคนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย

                2.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                3.  เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการใช้ภาษาทั้งทางการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

                4.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ความบันเทิงในการเข้าร่วมกิจกรรม

3.  เป้าหมาย

                3.1  ด้านปริมาณ

                1.  นักเรียนโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ประมาณ 500  คนมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการกำหนดวันภาษาไทยแห่งชาติ

                2.  นักเรียนโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ประมาณ 500  คนมีความสามารถแสดงทักษะทางการใช้ภาษาได้เพิ่มขึ้น

                3.  นักเรียนโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ประมาณ 500  คนได้รับความรู้ความบันเทิงจากการเข้าร่วมกิจกรรม

                3.2  ด้านคุณภาพ

                1.  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการกำหนดวันภาษาไทยแห่งชาติ

                2.  นักเรียนมีความสามารถแสดงทักษะทางการใช้ภาษาได้เพิ่มขึ้น

                3.  นักเรียนได้รับความรู้ความบันเทิงจากการเข้าร่วมกิจกรรม

4.  พื้นที่ดำเนินการ

                ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์  โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

5.  ระยะเวลาดำเนินการ

                ระหว่างวันที่  26-28  กรกฎาคม  2549

6.  งบประมาณ                     จำนวน  -  บาท  (ไม่ใช้)

7.  วิธีดำเนิน

กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีปฎิบัติ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.  ขั้นเตรียมการ

-  ประชุมวางแผน

-  เสนอโครงการ

- เวียนหนังสือผู้เกี่ยวข้องทราบ

2.  ขั้นดำเนินการ

-  จัดป้ายนิเทศ/จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ

-  จัดการแข่งขัน

-  มอบรางวัล/เกียรติบัตร

3.  สรุป-ประเมินผล

-  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

 

 

 

-นักเรียนโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ประมาณร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรม

 

20  .. 2549

24  ... 2549

25  .. 2549

 

20-26 .. 2549

26-28 .. 2549

29  ..  2549

 

 

2  ..  2549

 

 

 

 

 

ไม่ใช้

 

-  กลุ่มสาระฯ

-  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

-  กลุ่มสาระฯ

 

 

-  กลุ่มสาระฯ

-  กลุ่มสาระฯ

-  ผู้บริหาร

 

-  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

8.  ผู้รับผิดชอบ

                คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

9.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย

 จังหวัดยโสธร

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1.  นักเรียนร้อยละ 70 ทราบถึงความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

                2.  นักเรียนร้อยละ 70มีทักษะทางภาษาไทยมากขึ้น

                3.  นักเรียนร้อยละ 70 มีส่วนร่วมในกิจกรรม

                4.  นักเรียนและผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

             ลงชื่อ                                                        ผู้เสนอโครงการ

                             (นางกมลชนก  สายชนะ)

           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                          ลงชื่อ                                                           ผู้เห็นชอบโครงการ

  (นายสมเกียรติ  เภานาง)

                   ครู คศ.2  ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

                                        

 ลงชื่อ                                                    ผู้อนุมัติโครงการ

              (นายสมชาย  รักยุติธรรมกุล)

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

ที่         -                       วันที่    24              กรกฎาคม  2549

เรื่อง   ขออนุญาตจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ

 

เรียน       ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

 

                  ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย  โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย 

จังหวัดยโสธร  มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ ภาษาไทยซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ ในระหว่างวันที่ 26-28  กรกฎาคม  2549 เวลา  11.30 – 12.30      บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์  โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ซึ่งมีกิจกรรม 3  รายการดังนี้

                  1.  การแข่งขันคัดลายมือ  ระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย 

                  2.  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  ระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย

                  3.  ยอดนักพูด  ระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย

                  กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ

วันภาษาไทยแห่งชาติและขอนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

 

 

ขอแสดความนับถือ

 

ลงชื่อ                                                     ผู้เสนอ

(นางกมลชนก  สายชนะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

ลงชื่อ                                                 ผู้รับรอง

(นายสมเกียรติ  เภานาง)

ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

ที่         -                       วันที่    24              กรกฎาคม  2549

เรื่อง  รายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

 

เรียน       ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

 

                  ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย  โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย 

จังหวัดยโสธร  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี  2549  เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ ภาษาไทยซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ ในระหว่างวันที่ 26-28  กรกฎาคม  2549 เวลา  11.30 – 12.30      บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์  โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ซึ่งมีกิจกรรม 3  รายการคือ

                  1.  การแข่งขันคัดลายมือ  ระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย 

                  2.  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  ระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย

                  3.  ยอดนักพูด  ระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย

โดยมีคณะทำงานดังนี้

                  1.  นางกมลชนก  สายชนะ                              ประธานกรรมการ

                  2.  นางสาววราพร  ศรีเสน                               รองประธานกรรมการ

                  3.  นางสุมณฑา  สิงห์ชา                                  กรรมการ

                  4.  นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์                                    กรรมการและเขลานุการ

                  กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หลักฐานรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดความนับถือ

 

ลงชื่อ                                                     ผู้ปฏิบัติ

(นางกมลชนก  สายชนะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ลงชื่อ                                                 ผู้รับรอง

(นายสมเกียรติ  เภานาง)

ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

26-28  กรกฎาคม  2549

   บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์  โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

**********************************************************************************

1.  การแข่งขันคัดลายมือ     ได้จัดการแข่งขัน 2 ระดับคือ ม.ต้น ม.ปลาย  ผลการตัดสินดังนี้

                1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          ได้แก่

                                -  รางวัลชนะเลิศ                                 คือ...........................................................................

                                -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1           คือ...........................................................................

                                -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2           คือ...........................................................................

                1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      ได้แก่

                                -  รางวัลชนะเลิศ                                 คือ...........................................................................

                                -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1           คือ...........................................................................

                                -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2           คือ...........................................................................

2.  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง    ได้จัดการแข่งขัน 2 ระดับคือ ม.ต้น ม.ปลาย  ผลการตัดสินดังนี้

                1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          ได้แก่

                    &n

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ผลบอลพรีเมียร์ลีก : สิงห์บุกเฉือนพาเลซ 2-1 ครองฝูงไร้พ่ายต่อไป [24]
บทคัดย่อ รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ [9]
สร้างตัวตนที่เชื่อมั่น [12]
อยากเป็นข้าราชการครับ [33]
รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด โดยใช้นิทานคำคล้องจองประกอบภาพ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีท [71]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์จับคู่ปลาน่ารักnew
เกมส์จับคู่ปลาน่ารัก เกมส์นี้เราจะต้องควบคุมสัตว์น้ำแต่ละชนิดให้ว่ายไปชนสัตว์ชนิดเดียวกัน แล้วจะกลายร่างเป็นสัตว์ชนิดอื่น จนจะพัฒนาเป็นสัตว์น้ำน่ารักตัวอื่นมากมาย
เกมส์จับคู่ตัวอักษรnew
เกมส์จับคู่ตัวอักษร เกมส์นี้เราจะต้องเลือกจับคู่ภาษาอังกฤษที่เหมือนกันตามที่เจ้ามังกรน้อยชูป้ายขึ้นมา จะมีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้นๆขึ้นมาพร้อมภาพ เอาไว้ฝึกคำศัพท์ให้กับเด็กๆได้เลย
เกมส์ลากคู่เหมือนnew
เกมส์ลากคู่เหมือน ใช้เมาส์ลากคู่ที่เหมือนกันมาต่อกันเพื่อให้ได้คะแนนเยอะที่สุดครับ
เกมส์เป่ายิงฉุบnew
เกมส์เป่ายิงฉุบ เกมส์นี้เราจะต้องเป็นเจ้าหนูพุคค่า เลือกออกค้อน กรรไกร กระดาษ และเลือกว่า ถ้าชนะหรือแพ้แล้ว จะตั้งโจมตีหรือป้องกัน กดให้ทัน น่าสนุกมาก
เกมส์วางระเบิดnew
เกมส์วางระเบิด  เกมส์วางระเบิดออนไลน์ คลิกเล่นเลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม